Arkiv

Pensionsoversigt 2005 til tjenestemænd

Personalestyrelsen udsender i december 2005 for sidste gang en papirbaseret pensionsoversigt til tjenestemænd m.fl.

Tjenestemanden vil som tidligere år modtage
- følgebrev
- pensionsoversigt pr. 31. december 2005
- folder om pensionsoversigten.

Tjenestemændene får i følgebrev og folder orientering om, at det er sidste gang, vi får en pensionsoversigt på papir. Fremover skal vi bruge den digitale service på adressen www.tjenestemandspension.dk, hvor vi kan hente en aktuel pensionsoversigt.

 

Til alle medlemmer her er en hjemmeside som I bør kigge lidt nærmere på det er
Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser. www.barserviceogtjenesteydelser.dk
Der er mange mange pjecer og
materialer der omhandler vores arbejdsområder.  Der ligger f.eks. en pjece omkring "mørke sider ved skiftetjeneste" der er også materiale om psykisk arbejdsmiljø og meget meget mere.


Lønstatistik 2005 med oplysninger for alle større personalegrupper i staten. se den here-Boks valgt til statens lønsedler 
 
Økonomistyrelsen har valgt Post Danmark som teknisk samarbejdspartner til distribution og opbevaring af digitale lønsedler til alle statsansatte. Det betyder, at statsansatte fra november 2005 vil modtage deres lønseddel i e-Boks.
e-Boks stod også for statens pilotprojekt af digitale lønsedler, som danner baggrund for udbredelsen til hele staten.Personalestyrelsen og CFU har med virkning fra den 15. juli fornyet rammeaftalen om distancearbejde (pdf-fil, 112KB).
Rammeaftalens formål er bl.a. at lette mulighederne for at anvende distancearbejde som redskab til at øge fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen og til at skabe bedre mulighed for sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. 
Med aftalen har parterne implementeret en europæisk rammeaftale om telearbejde.
Rammeaftalen udfyldes fortsat ved lokale aftaler mellem ansættelsesmyndighederne og de forhandlingsberettigede organisationer. 

Med hjemmel i den lokale aftale indgås der efterfølgende en individuel aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte medarbejder. 
Personalestyrelsen og CFU vil udarbejde en ajourført vejledning til rammeaftalen.

 

StK har ansat Per H. Christensen i  den ledige stilling som konsulent på tjenestemandsområdet. 
Stillingen blev opslået i begyndelsen af juni måned. 
Per H. Christensen kommer fra et tillidshverv som områdegruppeformand for Togpersonalets Områdegruppe S-tog (Dansk Jernbaneforbund), og har på baggrund af næsten 24 års ansættelse som tjenestemand i DSB samt en række tillidsposter gennem årene en god faglig ballast til arbejdet i StK. 
Per H. Christensen starter i StK den 15. august.


Ny aftale om intergrations-- og oplæringsstillinger. se den her

Cirkulære om Regulering af Tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger. Se det her

Cirkulære om Regulering af satser for Jubilæumsgratiale. Se det her

OK 05 - Godkendelse af CFU- og AC-forligene(15.04.2005)
Centralorganisationerne har meddelt, at resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne er vedtaget efter gennemført urafstemning.
CFU-forliget samt AC-forliget for perioden 1. april 2005 - 31. marts 2008 er herefter endelig godkendt.
 
13. april - 2005 - StK siger JA til CFU-forliget.
De statsansatte i StK siger ja til resultatet af forhandlingerne mellem CFU og Finansministeren.
Stemmeprocenten blev 46,3. Heraf sagde 66,3% ja til forliget.
Resultatet sendes nu til CFU, der offentliggør det samlede resultat fredag den 15. april

Ok-2005 se det her

Urafstemningsresultatet omkring CFU forliget i forbundet. se det her

Regulerings % og Løn tabeller m.m. pr 1. april. se mere her

Justering af CFU-forliget (arbejdstidsaftalen) se mere her

Forlig overenskomsten 2005. Se resultats papiret her, se bilags papiret her

Aftale omkring pensionsforhold  for tjenestemænd over gået til nyløn. Se den her

Evaluering af nye lønsystemer på forsknings- og universitetsområdet. læs mere her

Nyhedsbrev fra Forbrugsforeningen. se det her

Lønudviklingen for 3. kvartal 2004. her

Sættenissen har været på spil i indstikket på kalenderen. Et rettet indstik kan hentes her.

Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering
Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har udarbejdet en vejledning om de regler, der gælder om medarbejdernes medindflydelse og vilkår i forbindelse med udbud og udlicitering af opgaver fra statslige institutioner.Målet med denne vejledning er at bidrage til at kvalificere dialogen mellem ledelse og medarbejder om institutionens arbejde med udbud og udlicitering af opgaver. Læs mere her

Ny vejledning om socialt kapitel. se mere her

Obs på job med løntilskud. Læs mere her

Nyhedsbrev fra Beskæftigelses Ministeriet juni/juli måned. Se det her Det tager lidt tid

Personalestyrelsen og CFU nedsatte ved overenskomstforhandlingerne i 2002 et fælles udvalg, der skulle se på mulighederne for en forenkling og modernisering af regler og aftaler samt overenskomststrukturen.

Udvalget har igennem de sidste to år bl.a. med inspiration fra det øvrige danske arbejdsmarked samt udlandet set på styrker og svagheder i det nuværende og skitseret rammerne for fremtidens overenskomstsystem. Formålet er at gøre det enklere for brugerne af overenskomster og aftaler.

Personalestyrelsen og CFU har udarbejdet pjecen Kort om forenkling og modernisering af overenskomster og aftaler, der giver et kort indblik i konklusionerne fra det fælles udvalgsarbejde der netop er afsluttet. Læs pjecen her

Uddannelse for Betjente juni 2004

Nyhedsbrev fra Forbrugsforeningen. Se det her

Ændret gruppelivsaftale for StK:Pension - Gruppelivsaftale nr. 90040. Se mere her.

Velfærdskommissionen lægger op til debat, Se mere her.