Information om nyløn

 

  Kompetenceudviklingen skal sikre en bedre sammenhæng mellem og den øvrige personale- og lønpolitik
  Aftale om bassislønninger for udvalgte tjenestemandsgrupper under StKs forhandlingsområde
 

Nye lønsystemer sat på sporet

  Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestenmænd
Tillidsmands kursus om ny løn d. 8 november 2002
Udbredelsen af de nye lønsystemer er forskellig for de enkelte personalegrupper pr. 1. juni 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulære om 

Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestenmænd og tjenestemandslignende ansatte under StK's forhandlingsområde

 2002

Indholdsfortegnelse:

Cirkulære

Generelle bemærkninger

Protokollat  

 

Aftale

§ 1.         

§ 2.         

§ 3.         

§ 4.         

§ 5.       

§ 6.         

§ 7.         

§ 8.         

§ 9.         

§ 10.         

§ 11.         

§ 12.         

§ 13.          

Dækningsområde

Lønsystemet mv.

Basislønninger

Løngrupper

Funktions- og kvalifikationstillæg

Lønregulering

Pension

Forhandling om indgåelse af aftaler

Vidreførelse af forhandlinger

Opsigelse af lokale aftaler

Overgangsordning for medarbejdere, der ansat før 1. oktober 2003

Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg

Ikrafttræden mv.

Cirkulære om nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK's forhandlingsområde

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Statsansattes Kartel og

·        Forbundet for Tjenestemænd under Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet m.fl.,

·        Foreningen for Funktionærer i Fiskerikontrollen, Rednings- og Havundersøgelsesskibene (herunder  Fødevareregioneme),

·        Foreningen af Tjenestemænd ved Slotte og Ministerialbygninger Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Samlinger

og

·        Ministerialbebetjentforeningen

har den 12. december indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem for udvalgte. 

grupper af tjenestemænd/ tjenestemandslignende ansatte under StK's forhandlingsområde. 

Aftalen indeholder et permanent  nyt lønsystem, der omfatter alle nyværende og kommende ansatte. 

2. Til § 4

Beskrivelserne af basisløngrupperne er justeret således, at disse i mindre grad baseres på specifikke uddannelser og/eller stillingsbetegnelser. Der er dog ikke hermed tilsigtet ændringer i forhold til lønforsøgsaftalen med hensyn til indplacering i basisløngrupperne. 

3. Til § 5

Hensyn til f.eks. geografisk betinget lønforhold kan indgå i lokalt aftalte kvalifikationstillæg mv. 

Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel i form af varige tillæg, men kan også, hvis forholdene taler herfor, aftales som midlertidige tillæg. 

Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om en efterfølgende honorering af en særlig indsats. 

Forhåndsaftaler indebærer, at der ikke skal indgås konkret tillægsaftale mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten, hver gang en eller flere ansatte udfører opgaver/ erhverver kvalifikationer, der er omfattet af forhåndsaftalen. 

Hvis der lokalt indgå aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemført et givent kursus eller en given efteruddannelse, eksempelvis en uddannelse under Arbejdsmarkedsuddannelseme, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/ efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/ efteruddannelsen. 

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det af bemærkningerne til tillidsrepræsentantaftalen fremgår, at tillidsrepræsentanter ikke lønmæssigt og udviklingsmæssigt skal stilles ringere end andre ansatte omfattet af nye lønsystemer og derfor skat have samme mulighed for at få tillæg, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. 

Endelig kan der på baggrund af tillidsrepræsentanternes ændrede rolle inden for aftalesystemet, der efter den skete decentralisering i langt højere grad baserer sig på lokale løsninger, efter konkret vurdering indgås aftale om ydelse af tillæg til en tillidsrepræsentant. 

4. Til § 7

Ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2002 er der aftalt principielle retningslinjer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med statsgaranterede pensionsordninger (bilag M til resultatet af forhandlingeme mellem finansministeren og CFU).

Indtil pensionsforholdene for sådanne ansatte er blevet fastlagt i overensstemmelse med disse retningslinier, gælder § 7.

Efter § 7, stk. 1, indplaceres ansatte med tjenestemandsligenderettigheder i pensionsmæssig henseende i den lønramme eller det lønrammeforløb/skalatrinsforløb, der var gældende forud for overgangen til det nye lønsystem. Dette "skyggeforløb" lægges til grund for pensionsberegningen ved pensionering.

Som led i implementeringen af det nye lønsystem bør de lokale parter - på grundlag af gældende klassificeringsaftaler - udarbejde en oversigt over den hidtidige klassificering af de stillinger, del omfattes af det nye lønsystem. Personlige klassificeringer markeres med *).

Hvis der i forbindelse med lønrendringer indgås aftale om pensionsmæssig indplacering i højere lønramme/lønrammeforløb/ skalatrinsforløb, jf. § 7, stk.

3, revideres oversigten i overensstemmelse hermed. 

Ved oprettelse af nye/ genbesættelse af ledige stillinger skal der tilsvarende - af hensyn til fastlæggelsen af den pensionsmæssige status - indgås aftale om den "bagvedliggende" klassificering i det hidtidige lønsystem. Oversigten ajourføres i overensstemmelse hermed. 

Kompetencen til - som et supplement til tjenestemandspensionsordningen - at aftale pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg i det nye lønsystem efter reglerne i rammeaftale af 22. april 2002 er delegeret til de lokale aftaleparter. 

I forbindelse med eventuelle overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af

midlertidige tillæg til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en supplerende pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrationsomkostninger - specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg - kan være relativt store i forhold til pensionsbidragsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt. 

De lokale parter aftaler pensionsbidragets størrelse. Arbejdsgiverbidraget udgøt 2/3 og egetbidraget 1/3. 

5. Til § 8

Et væsentligt element i det nye og decentralt orienterede lønsystem er, at den lokale lønfastsættelse integreres i den lokale personalepolitik. Det er derfor en forudsætning, at der er den fornødne aftalekompetence til stede på det lokale niveau. På denne baggrund delegerer aftalens parter kompetencen efter nedenstående retningslinier:

a)  Finansministeriet bemyndiger de enkelte ministerier mv. til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Finansministeriet forudsætter endvidere, at ministerierne mv. videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen ved den pågældende institution mv., kan indgås af den lokale ledelse. 

b)   Statsansattes Kartel bemyndiger de medunderskrivende organisationer til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Statsansattes Kartel forudsætter endvidere, at de medunderskrivende organisationer videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen ved den pågældende institution mv., kan indgås af den lokale tillidsrepræsentant. I de tilfælde, hvor del for en personalegruppe ikke er valgt en tillidsrepræsentant, indgås de lokale aftaler med den relevante organisations lokale afdeling eller direkte med organisationen. 

Det er parternes overordnede hensigt, at forhandlingerne skal finde sted og aftalerne indgås på parallelle niveauer. Parterne er således enige om, at aftalerne på den enkelte arbejdsplads bør indgås mellem den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant.

Den lokale ledelse og tillidsrepræsentanterne kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter fra ministeriet mv., henholdsvis (central)organisationen. 

For at sikre en god lokal proces, er det væsentligt, at forslag om lønforbedringer samt eventuelle afvisninger af sådanne forslag begrundes konkret. 

Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Det kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/ -fordeling, kombineret med oplysninger om køn og anciennitet.

Endvidere bør lønstatistik, som en part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi til forhandlingsmodparten. 

Spørgsmålet om det lønstatistiske grundlag for de lokale forhandlinger kan evt. indgå som et element i lønpolitikken

 6. Til § 10

Ved opsigelse af en aftale om kvalifikationstillæg bevarer den enkelte ansattetillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales.

Ved opsigelse af en aftale om funktionstillæg gives der skriftlig meddelelse til den enkelte ansatte om aftalens opsigelse samt om, at tillægget bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales. 

Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgå, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, som ligger til grund for tillægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor funktionstillæget kan sidestilles med udnævnelse i en ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet. 

Midlertidige tillæg bortfalder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat om tidsbegrænsningen.

7. Til § 11

I den hidtidige samlede faste løn indgår skalalønnen samt eventuelle varige tillæg, som ikke videreføres i det nye lønsystem (ekskl. rådigheds- og merarbejdstillæg mv.), herunder tillæg ydet aflokallønspuljer.

I forbindelse med bortfald af hidtidige arbejdsbestemte tillæg kan dette evt. indgå i overgangsordningen. Eksisterende tillæg, der som led i ophævelsen af aftalen om arbejdsbestemte tillæg er videref0rt sam en del af ministeriernes lokall0nsordninger, opretholdes sam en del af det nye lønsystem, medmindre de opsiges, eller der lokalt indgås aftale om ændringer. 

8. Til § 13, stk. 2

Den lokale løndannelse i de nye lønsystemer er ikke underlagt lokalløns- og cheflønspuljeordningeme eller anden form for puljebegrænsning. Rammerne for den lokale økonomiske dispositionsfrihed er således alene fastlagt ved de bevillings- og budgetmæssige forhold, herunder en eventuellønsumsbegrænsning. 

 

Personalestyrelsen, Finansministeriet den

 

P.M.V.

E.B.

Tilbage 

 

Aftale om

nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK's forhandlingsområde

 

§ 1. Denne aftale gælder far udvalgte grupper af tjenestemænd/ tjeneste- mandslignende ansatte under StK's forhandlingsområde. Bestemmelserne i aftalen supplerer eller erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler og andre lønaftaler. 

Tilbage

Lønsystemet mv.

§ 2. Lønsystemet består af en basis1øn, jf. § 4, der kan suppleres med en tillægsdel, jf. § 5.      

Stk. 2. Der. kan endvidere lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den enkelte måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede mål er opnået. 

Stk. 3. Overtidsbetaling beregnes på grundlag af en timeløn, der udgør 1/1924 af den samlede faste løn (inkl. evt. personligt tillæg anciennitetsgarantitillæg samt eventuelle tillæg, der er videreført fra det gamle lønsystem, men ekskl. eventuelle rådigheds- og merarbejdstillæg og konverterede ulempetillæg), jf. §§ 4 - 5 samt § 11, stk. 4 og 5. Hertil lægges et overtidstillæg på 50 pct.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1 er dels ministerialbetjente, der virker som chauffør for ministre og visse styrelseschefer, jf. herved § 5, stk. 1, dels de, som i deres hidtidige lønrammeplacering vat undtaget fra reglerne om højeste tjenestetid, og for hvem evt. merarbejde godtgøres efter de herom gældende regler i tjenestemændenes arbejdstidsaftale.

 Tilbage

Basislønninger 

§ 3. Bestemmelserne i § 4 træder i stedet for hidtil gældende klassificerings aftaler. 

Stk. 2. Alle basis1ønninger er angivet i årligt grundbe1øb (niveau 1. oktober 1997).   

Tilbage

§ 4. Løngruppe 1 omfatter stillinger, som ikke kan henføres til højre løn gruppe 

Basislønnen udgør årligt                             kr. 176.000 

Stk. 2. Løngruppe 2 omfatter stillinger som ikke forudsætter håndværksmæssig eller anden faglig uddannelse på tilsvarende niveau, men enten

-         indebærer begrænset arbejdsledelse eller

-         forudsætter særlig erfaring og viden af betydning for jobbet. 

Basislønnen udgør årligt                             kr. 186.000 

Stk. 3. Løngruppe 3 omfatter stillinger, del enten

-         indebærer varetagelse af kvalificeret arbejde, del forudsætter særlig viden og færdigheder, eller

-         forudsætter ansvar for et større driftsområde eller

-         forudsætter arbejdsledelse af et vist omfang. 

Basislønnen udgør årligt                             kr. 198.000

 

Stk. 4. Løngruppe 4 omfatter stillinger, der indebærer enten

-         varetagelse af selvstændigt kvalificeret arbejde, der forudsætter håndværksmæssig uddannelse/ anden faglig uddannelse på tilsvarende niveau eller særlig viden og færdigheder på tilsvarende niveau eller

-         arbejdsledelse 

Basislønnen udgør årligt                             kr. 215.000 

Stk. 5. Løngruppe 5 omfatter stillinger, der indebærer egentligt ledelsesansvar for et større antal medarbejdere og varetagelse af selvstændigt, kvalificeret arbejde, der forudsætter relevant faglig uddannelse eller særlig viden og færdigheder på tilsvarende niveau. Endvidere omfatter gruppen stillinger, der efter hidtidig praksis ville være henført til lønramme 24 og derover.  

Basislønnen udgør årligt                             kr.231.000 

Stk. 6. Løngruppe 6 omfatter stillinger, der indebærer egentligt overordnet ledelsesansvar for en eller flere afdelinger, hvori der indgår flere personalegrupper. 

Basislønnen udgør årligt                             kr. 245.000   

Tilbage

Centralt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg

§ 5. Til ministrialbetjente, der virker som chauffør for ministre og visse styrelseschefer, ydes et særligt tillæg på 81.000 kr. (niveau 1 oktober 1997). Tillægget ydes som godtgørelse for, at de pågældende ikke er omfattet at arbejdstidsreglerne mm. For statens tjenestemænd, jfr. Herved aftale af 27. september 1982 med COI

Lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg

Stk. 2. Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg der ydes for de timer/ det tidsrum, hvori den pågældende funktion udføres. 

Stk. 3. Der kan ligeledes lokalt aftales tillæg for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af faglige og personlige kvalifikationer, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller hensyn til rekruttering og fastholdelse. 

Stk. 4. Tillæg efter stk. 3 og 4 kan aftales i form af varige tillæg eller midlertidige tillæg. Tillæggene angives i årlige grundbe1øb (niveau 1. oktober 1997).

Stk. 5. Herudover kan der lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats. 

Stk. 6. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for løn ændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier. 

Tilbage

§ 6. Basislønnen og funktionstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. 

Stk. 2. Tilsvarende gælder for lokalt aftalte kvalifikationstillæg, medmindre andet aftales   

Tilbage

§ 7. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder indplaceres i pensionsmæssig henseende i den lønramme eller det lønrammeforløb/skalatrinsforløb, der var gældende førend for den ansattes overgang til det nye lønsystem, med oprykning i overensstemmelse med de hidtil gældende anciennitetsregler. 

Stk. 2. Ved pensionering beregnes  tjenestemandspensionen på grundlag af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvorpå den pågældende på pensioneringstidspunktet var indplaceret i henhold til stk.1. 

Stk. 3. Hvis der aftales oprykning til en højere basisløngruppe eller varige tillæg/ tillægsforhøjelser for funktioner eller kvalifikationer, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af en oprykning til højere lønramme/lønrammeforløb/skalatrinsforløb, indgår parterne samtidig aftale om, at den ansatte i pensionsmæssig henseende indplaceres i den højere lønramme/lønrammeforlob / skalatrinsforløb. 

Stk. 4. Aftaler om individuel omklassificering af tjenestemænd (i henhold til stk. 3), der er fyldt 60 år på aftalens ikrafttrædelsestidspunkt, har virkning for pensionsberegningen, når der er forløbet 2 år eller mere mellem aftalens ikrafttrædelsestidspunkt og pensionsbegivenhedens indtræden. 

Stk. 5. Medmindre stk. 3 finder anvendelse, kan der som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg efter § 5, stk. 2 og 3. Evt. pensionsbidrag indbetales efter reglerne i aftale af 22. april 2002 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om pensionsbidrag af faste tillæg til tjenestemænd. Herudover kan del aftales pensionsbidrag af dele af evt. personlige tillæg (udligningstillæg) efter § 11, stk. 4, i den ud strækning de erstatter tillæg (f.eks. lokallønsstillæg), hvoraf del hidtil har været indbetalt pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning. Eventuelle pensionsbidrag indbetales efter reglerne i rammeaftale af 22. april 2002 om pensions bidrag af visse faste tillæg. Det samlede pensionsbidrag indbetales af ansættelsesmyndigheden til Skandia Bank 

Stk. 6. For Tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig bidragsfinansieret pensionsordning indbetales pensionsbidrag efter reglerne i den hidtil gældende pensionsordning. Pensionsbidraget beregnes af basislønnen samt af varige og midlertidige tillæg i henhold til § S. Endvidere beregnes pensionsbidrag af eventuelt personligt tillæg (udligningstillæg) og anciennitetsgarantitillæg, jf. § 11, stk. 4 og 5, samt af varige tillæg, der er videreført fra det hidtidige lønsystem, såfremt sidstnævnte tidligere har været pensionsgivende.

Tilbage 

Forhandling om og indgåelse at aftaler

§ 8. Lokale aftaler forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil. 

Stk. 2. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger' skal finde sted mindst en gang om året, hvis en af parterne begærer det. Løn ændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom.   

Tilbage

§ 9. Kan der ved lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlingerne såfremt en af parterne begærer det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende (central) organisation. 

Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. 

Stk.2. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres mellem aftalens parter. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. 

Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem parterne, kan sagen ikke videreføres 

Stk. 4. Brud på og fortolkning af lokale aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler.   

Tilbage

§ 10. Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i den enkelte aftale, eller kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. 

Tilbage

Overgangsordning for medarbejdere, der er ansat fer 1. oktober 2003.

§ 11. Samtlige ansatte overgår med virkning fra 1. oktober 2003 til det nye lønsystem. 

Stk. 2. Indplacering sker i den 1øngruppe, hvortil stillingen er henført, jf. § 4. 

Stk. 3. Hvis den samlede faste løn ved indplacering på basislønnen, inkl. eventuelle nye, varige tillæg, er lavere end den hidtidige samlede taste løn, ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen.

Tillægget ydes som et lokalt kvalifikationstillæg eller eventuelt, hvis der lokalt er enighed herom, som et lokalt funktionstillæg, if. § 5. 

Hidtidige midlertidige tillæg opretholdes som midlertidige tillæg i den aftalte periode. 

Stk. 4. .Ansatte, der ved iværksættelsen af det nye lønsystem ikke oppebærer slutløn i det hidtidige lønforløb, sikres endvidere et tillæg/ en tillægsforhøjelse svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket efter det hidtidige lønsystem. 

Tillægget /tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin. 

Stk. 5. Hvis en ansat genindtræder i samme eller tilsvarende stilling efter tjenestefrihed, finder ovennævnte regler tilsvarende anvendelse. 

Stk. 6. En ansat, som fratræder sin stilling efter at være overgået til det nye lønsystem, vil ved genindtræden i samme eller tilsvarende stilling blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med samme oprykningsdato. Hertil lægges yderligere anciennitet, som måtte være optjent i den mellemliggende periode.   

Tilbage

Overgangsordning for allerede ansatte på lønforsøg

§ 12. Indgåede aftaler om nye lønsystemer og etablerede forsøg i disse 1øber videre indtil30. september 2003.

Stk. 2. Indplacering sker i den løngruppe, hvortil stillingen er henført, jf. § 4. 

Stk. 3. De angivne forhøjelser af basislønnen sker med modregning af forskellen mellem ny og hidtidig basisløn. 

Stk. 4. Lokalt aftalte tillæg videreføres indtil de ved lokal aftale eventuelt sammenlægges med tillægsdelen i den i § 5, stk. 2-3 nævnte løn.   

Tilbage

Ikrafttræden mv.

§ 13. Aftalen har virkning fra 1. oktober 2003 og kan enhver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2005. 

Stk. 2. Tjenestemænd/ Tjenestemandslignende ansatte, der er aflønnet efter denne aftale, er ikke omfattet af aftalerne om henholdsvis lokalløn og chefløn.  

Tilbage

 

København, den 12. december 2002

 

Statsansattes Kartel                                                  Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Forbundet for Tjenestemænd

under Fødevareministeriet

og Undervisningsministeriet m.fl.

 

Foreningen af Funktionærer i

Fisrerikontrollen, Rednings- og

Havundersøgelsesskibene

(herunder Fødevareregionerne)

 

Foreningen af Tjenestemænd ved

Slotte og Ministerialbygninger

 

Foreningen af Tjenestemænd

Ved Statens Samlinger

 

Ministerialbetjentforeningen


ProtokollatFor så vidt angår medlemmer under Foreningen af funktionærer i Fiskerikontrollen, Rednings- og Havundersøgelsesskibene med ansættelse i Fødevareregioneme omfatter løngruppe 5 tillige stillinger, der indebærer:

  • fagligt og administrativt ansvarsområde for nærmere defineret fagområde(r)

eller

  • fagligt ledelsesansvar for nærmere defineret fagområde(r)

København den 9. december 2002

 

Statsansattes Kartel                                                                          Finansministeriet

                                                                                                            P.M.V.

                                                                                                            E.B.

 

Foreningen af funktionærer

I Fiskerikontrollen,

Rednings- og

Havundersøgelsesskibene


 

Cirkulrere af                                                                                                                           Perst. nr.        OXX-O2

 PKAT nr.

J.nr.

Pris:

 

Henvendelse vedrørende dette cirkulære rettes til

Personalestyrelsen

Frederiksholms Kanal6

1220 København K

Telefon 3392 4049

 Telefax 3391 0069

 

Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til

Schultz Information

Telefon 4363 2300

 

 Tillidsmands kursus om ny løn d. 8 november 2002 

   


Et eks. på hvad man skal tænke på, for man går til forhandling om ny løn. Fra tillidsmands kurset d. 8 november 2002 

Fredag d. 8. november 2002 afholdt forbundet et tillidsmandskursus. Der var mødt over 45 tillidsmænd op for at deltage i kurset. Der var to undervisere fra StK: Faglig sekretær Henning Frederiksen og faglig sekretær Henning Dam Krag.
Formålet med selve kurset var at klæde tillidsmændene på til bedre at kunne takle de mange fremtidige forhandlinger der vil komme, når der bliver indført nyt lønsystem senest oktober 2003.
Forhandlinger om nyt lønsystem er i skrivende stund endnu ikke faldet helt på plads med Personalestyrelsen. Der mangler stadig nogle detaljer som lige skal forhandles på plads, dette forventes at være i orden ved udgangen at november måned.
Henning Frederiksen gennemgik den nye aftale med tillidsmændene, omkring hvad der forventes at komme til at stå i den kommende aftale, omkring nyt lønsystem. Det er svært at sige hvad aftalen vil betyde for den enkelte af forbundets medlemmer; men et er sikkert vi kommer ikke til at gå ned i løn. Og totalt set vil vi nok se at der vil komme nogle  lønstigninger på en del af de områder  forbundet dækker.
Efter frokost underviste Henning Dam Krag i værktøjer til anvendelse ved forhandling om ny løn.
Efter dagens program var der en masse tanker der meldte sig. Det var en flok trætte, men bedre rustet gruppe  tillidsmænd der tog hjem fra Odense Tekniske Skole. Det havde været en lang dag. Jeg tog hjemme fra  kl.07.15 den fredag morgen og var hjemme igen kl. 18.30

Lars  

tilbage

 

 

Ny løn

Personalestyrelsen skriver på deres hjemmeside at:

 

 

1. juni 2002 er knap 56.000 på nye lønsystemer på
det statslige område

1. juni 2002 er der knap 56.000 årsværk på nye lønsystemer på det statslige område.

Dermed er knap 30 pct. af alle medarbejdere på det statslige område omfattet af nye
lønsystemer 1. juni 2001.

Udbredelsen af de nye lønsystemer er forskellig for de enkelte personalegrupper.
Nedenstående tabel 1 viser, hvor stor en andel af den enkelte personalegruppe,
der 1. juni 2002 er ansat på nye lønsystemer. Flere personalegrupper er helt
overgået til nye lønsystemer. Andre personalegrupper har frivillig overgang, hvorfor
ikke alle endnu er overgået til nye lønsystemer.

 

Tabel 1. Andel på nye lønsystemer pr. 1. juni 2002.

Personalegruppe

årsværk

i alt

årsværk på

nye

lønsystemer

andel i

pct.

223 lærere m.fl. grundsk

 3.925

 3.925

 100

237 lærere m.fl. grundsk

 2.952

 2.952

 100

553 ph.d. studerende

 2.199

 2.199

 100

241 lær/led v.eftersk.mv

 1.892

 1.892

 100

230 lær/led v.eftersk.mv

 1.378

 1.378

 100

062 faglærere v/spec.sk.

 1.208

 1.208

 100

238 edb-medarb. hk

 1.194

 1.194

 100

142 funktionærer

 1.014

 1.014

 100

088 gymnasiemagistre

 625

 625

 100

540 korrespondenter

 252

 252

 100

134 erhvervsvejledere

 219

 219

 100

935 stationsbetjente

 194

 194

 100

060 journalister

 187

 187

 100

675 arbejdsleder mfl dpf

 176

 176

 100

961 kontorpersonale bane

 125

 125

 100

195 håndværkere i pdk

 109

 109

 100

262 kørelærere

 107

 106

 99

696 timelærere teknisksk

 146

 140

 96

602 hk/sl-ansatte centre

 889

 783

 88

312 jurister/økonom chef

 477

 408

 86

193 socialrådgivere

 234

 199

 85

918 kontorpersonale dsb

 587

 492

 84

929 håndværkere/fo dsb

 962

 769

 80

023 hjælpepræster

 138

 104

 75

313 magistre chef

 592

 430

 73

286 ledere og lærere

 215

 155

 72

067 læger i staten

 204

 146

 71

022 civiløkonomer

 354

 250

 71

043 arkitekter

 475

 332

 70

046 jurister/økonomer

 8.732

 6.015

 69

084 farmaceuter

 308

 205

 67

038 bibliotekarer

 534

 352

 66

044 ingeniører

 4.086

 2.687

 66

108 læger v/højere lære.

 234

 153

 65

236 lab.funktionærer

 2.263

 1.443

 64

086 agronomer

 780

 487

 62

166 stampersonel a-løn

 2.297

 1.428

 62

049 magistre

 7.861

 4.842

 62

310 ingeniører chef

 485

 291

 60

064 dyrlæger

 741

 422

 57

207 tjenestemænd(åremål)

 250

 142

 57

605 lærere ved centre

 231

 118

 51

089 magistre erhvervssk.

 1.256

 493

 39

206 tjenestemandslign.

 2.858

 1.059

 37

695 timelærere handelssk

 622

 213

 34

210 postarbejdere

 9.895

 3.323

 34

050 tekniske tegnere

 490

 130

 26

188 officerer

 3.338

 686

 21

216 stampers. tjm.lign.

 663

 107

 16

240 kontorfunktionærer

 21.356

 3.322

 16

179 håndværkere i staten

 1.406

 217

 15

211 tjenestemandslign.

 6.929

 736

 11

678 sid post 1 (sæ.vlk.)

 7.900

 605

 8

201 tjenestemænd

 33.655

 2.406

 7

I alt

 183.399

 55.905

 30

Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvartal 2002.
Anm.: Der er kun medtaget personalegrupper med mindst 100 årsværk på nye
lønsystemer.

Tabel 2 nedenfor viser personalegrupper, hvor der ved OK02 er indgået aftale om
overgang til et permanent nyt lønsystem den 1. april eller 1. oktober  2003. 

Indregnes disse grupper kommer det samlede antal på nye lønsystemer op på i alt

knap 80.500 årsværk svarende til 44 pct. af alle på det statslige område.  

Tabel 2. Personalegrupper, der overgår til nye lønsystemer i 2003.

Personalegruppe

årsværk

i alt

240 kontorfunktionærer

18.034

139 landbrugsarbejdere mv.

1.210

179 håndværkere i staten

1.190

063 AF-konsulenter

841

248 specialarbejdere i staten

702

ansatte på Kriminalforsorgens område(ca.)

450

040 ingeniørassistenter mv. v. Risø mv.

387

050 tekniske assistenter/tegnere mfl.

360

914 jernbanearbejdere

327

136 lager- og handelsarbejdere

276

233 bilprøveassistenter

212

130 plantekontrollører

111

602 kontorfunktionærer mv. Røde Kors 

106

198 kemoteknikere mfl.

100

226 fagfotografer

71

114 forsøgsmedarbejdere

50

042 forskningsteknikere mfl.

44

124 biologassistenter mfl.

33

178 værkstedsledere v. Koefoeds Skole

21

058 værkstedsfunktionær v. Risø

20

051 laboratoriemestre

17

246 tekniske ledere v. Rigspolitiet mv.

9

I alt

24.570

Kilde: Forhandlingsdatabasen 2. kvartal 2002.

 

 

tilbage